H I S T O  R I E

 V A N H E T

V E R B O N D

E N  D E

S M E E K S C H R I F T E N

D E R

N E D E R L A N D S C H E  E D E L E N,

TER VERKRIJGINGE VAN VRIJHEID IN DEN

GODSDIENST EN BURGERSTAAT,

IN DE JAAREN 1565 - 1567.

Uit veele oorspronglijke gedenkstukken samengesteld door

J O N A  W I L L E M  T E  W A T E R,

Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kerkelijke Geschiedenissen
te Leijden, Historieschrijver van Zeeland

V I E R D E  S T U K

 

T E  M I D D E L B U R G

Bij  P I E T E R G I L L I S S E N,

M D C C X C V I

 


 Bladz. 44

B IJ L A A G E N 

G.

Opene brieven van Walraven en Balthazar van Brederode, en eenige andere Verklaaringen nopens sommige afsyammelingen uit den Huize van Brederode, en van welken de nakomelingen, tot op dezen tyd, in leven zijn; medegedeeld door den Heere Mr. R. Paludanus, Raad der Stad Alkmaar.

No. I.

Wy Balthasar van Brederode, Heere tot Bergen in kennemerlandt etc. doen cont allen luyden, die dese onse brieven van confirmatie sullen sien off hooren Leefen, dat ons vertoont is geweest by den supplianten in deesen naevolgende Certificatie gementioneert een besegelde brieve ongeraseert by onsen heere en vader Heer Walraven van brederoede beseget in date XVC en een op ten VI dach in Julio deur deese onse brieven getransfixeert beroerende de maegtalen van de kinderen van saliger Matys Dircxs, Jan Dircxsen, Walraven Dircxsen, ende hare broederen, mitsgaders haere kinderen gecomen van de hofsteede van brederode in de voorsz. besegelde brieven gespecificeert ende breeder verclaart, ende boven deese voorsz: be

se-


 45  

B IJ L A A G E N 

segelde brieven in ons noch vertoont geweest seeckere twee Certificatien d'een gepasseert onder 't seegel van vier Leenmannen in dato den lesten dach van October anno vyf en vyftich waar inne de voorsz.: brieven van onsen heer vader van woorde tot woorde gestelt sijn, ende nogh is ons vertoont een Certificatie gepassert onder 't segel der stede van Alcmaar in date den IX' dach novembri anno XVCLV hier mede in deese onse brieven geinsereert Luydende aldus:

     Wy Jordaen van Foreest, Johan de Grebber Bartelmies Tomas, ende Frans van Teylingen, Leenmannen in de Graeflicheid van Holland Certificeeren mits desen voor de geregte Waerheid dat wy op huyden date van deesen gesien, ende geleesen hebben eenen brief geschreven in franchyn, beginnende Walraven heer tot brederoede etc. in dato den VIe dach van Julio anno XVc en een besegelt met een groot uithangent rooden segel met vier leuwen ongeraseert, maar geheel goet, suyver ende dervende alle suspitie van bedrogh, dan op 't eynde van de laetste regele wat duyster geworden synde van de handelinge, dat niet soo wel leesbaer en was, maer is geschreven nae de teneur van de duytsche, soo datter geen veranderinge van sinne in gelegen is, daer 't inhouden van deselve brieff was geschreven soo hier nae volcht.
     "Walraven Heer tot Bredenroede tot Vyaenen, burch-grave tot Utrecht, heer tot Ameyde ende van heemsroede doen te weten, alsoo maechtael van de Luyden mitter weeten Lichtelyck uyter kennisse compt, en die een den anderen vergeeten ende onbekent werden, en by  

son-


 46  

 

B IJ L A A G E N 

 

sonder die minste den meesten, als sy er niet by en verkeeren ende daer off die maechtael dan niet ware weer te bevinden en is, dan uuyt oude schriften ende by levende same ende Oorconde, ende wat van natuyre ende redenen weegen, wie hy sy groot ofte cleyn behoort syne maegen alsoo wel die arm als die slechte eeren, en voor te staan, daar hy die bekennen can, en als hy woude, dat men hem deede, waaromme Zoo is 't wy daar aff natuyren ende redenen willende ende begeerende te voldoen, en alsoo zy ons daar voor kennelyken gemaakt zyn, door Oude conde en by Oude waarh. soo onse register en van anderen in voortyden hooren ouderen daar op gegeven, ende ook eens deels by ons daar op gesien, ende gehoort hebben hier mede verklaert, ende bekent voor ons maegen geweest Zalige matys Dircxn, Jan Dirxs, & walraven dircxs met hare broederen, en als wy daar omme hier mede nog bekennen ende verclaeren voor onse maegen, de kinderen van hen luyden daar af gecommen, en thans alsoo nementlyken, matys Jansen, Cornelis dircxs, matys Vredercxs, Johan Vredrixs, DIRK WALRAVENSEN, Jan Jacobs ende Gerrit Reyers, met hoeren medewerckeren als van haere sweert synde in voortyden afgecoomen van Bastardyen van onse hofsteede van bredenroede, daaromme wy dezelve geern gevordert saegen van eenen ygelycken ende bysonder om te mogen gebruyken alle alsulker eeren, vryheeden ende vorders als hem Luyden dieshalven haere gebuyrte (*) voorsz: van onser hefsteede daar aff toecomen

sou-  

 

(*) Dat is geboorte.


 47  

 

B IJ L A A G E N 

 

soude moogen, bidden ende begeeren daarom allen den geenen, die sy deese onse opene brieven hooren, ende heurs raets ofte hulpe behoeven mochte, dat sy luyden daar door behulpich vorderlick ende geradich willen weesen, omme onsen wille, dat willen wy altyd geerne weeder verschulden in gelycken ofte meerder saecken jegens een ygelyck in oorconde s briefs hebben wy Walraven Heere tot brederoede &c. voors. onse segel aan deesen brieve doen en hiete hangen by onser Regter wetenheyt gegeven in 't jaar ons Heeren duysent vyv hondert ende een ten vide dagh van Julio".
     Certificeeren en verclaaren voorts wy Leenmannen voornt dat voor ons gecomen syn Cornelis Vredricxs woonende tot sinte pancras out omtrent LXXXIIII Jaren, Teuis Pieters out omtrent LXXVI Jaren en Jan Eglis out omtrent LXX Jaren inwoonders ende gebuyren van Coedyck rechtelycken verdaegt ter instantie van Dirck Pieters Coster, Jan Corneliss. en dirck Cornelisen van Coedyck en verclaere by eede hem luyden elcx aan de Heyligen afgenomen soo dat behoort, als dat sy getuygen wel gekent hebben eenen Jan Dircxs boven in de brieve gementioneert, gecomen van de natuyrlycke bloede van de Heere van brederoede als dat die voorsz: Jan Dircxs groote vader ofte Oude Vader was van Dirck Pietersz. Coster, nou ter tyd van Coedyck, Jan Pieterss zyn broeder ende insgelycx van Jan Mathyss woonende nou tot Coedyck voorsz:, verclaerden voorst de voorsz getuygen, dat die voorsz: Jan Dircxs oude Vader was van Cornelis Pietersz. van Coedyck, die agter gelaten heeft

 

Jan


 48 

B IJ L A A G E N 

 

Jan Cornelisz van Coedyck woonende nou ter tyd tot Schoorel ende Gerrit Cornelisz syn volle broeder, seyden en verklaerden noch by eede als booven, dat die voorsz: Jan Dircxs groote Oude Vader was van Dirk Cornelisz. en Willem Cornelisz zyne broederen woonende tot Schoorel, alle van egten bedde, soo waerlyck moste hem getuyge Godt Almachtig helpen, ende alle zyne Heyligen. des t Oirconde soo hebben Wy Leenmannen voornt elcx onsen segel hier beneden aangehangen op ten laetsten dach van October in 't Jaar ons Heeren duysent vyf honderts vyv & vyftich.

 

     Wy Burgermeesteren der stede van Alcmaer doen cont allen Luyden, Certificeren met kennisse der waerheyt, dat voor ons gecomen syn propre persoonen, Teus Pieters buyrman van Sinte Pancras Oud LXX Jaren, en Dirck Pieters buyrman van Coedyck out LX Jaren of daar omtrent, rechtelyken becommert ende verdaegt synde, omme die waarheyt getuychenisse te geven ten versoeke van Harck Pieter Vredricx poorter der steede voorsz, Jan feeckelis buyrman van Oud Carspel, Cornelis harcxs van Langedyk, Jacob Jansz van Langedyk, Willem Dircxs woonende op de stroet, dirck walravensz. van Coedyck ende Jacob dirk matyss van langedyck, ende hebben geseyt, getuycht en geaffirmeert by solemneelen eede hen luyden aan den heyligen afgenomen met opgerechte vingeren, hoe waarachtig is, als dat Matys Vrerics en Johan Vrericxs saliger gedagte volle broeders waren van eenen pieter Vrericxs, gecoomen van de natuyrlyke bloede van den Heere van breede-

 

roe- 


 49  

B IJ L A A G E N 

 

roede, soo dat die voorsz Harck Pietersz met syne andere broeders kinderen synde van voorn: Pieter Vrericx, welke Pieter Vrericx oock een Groote ofte beste vader was van de voorsz Jan feeckelsen, met syn broeders nou ter tyt woonende in Oudcarspel op Langedyck, tuychden voorts als dat fa. Matys Vrericxs een Groot Vader was (van) voorn: Cornelis Harcxs en syn broeders woonen: op Langedyck ende ook van de voorsz Jacob Jansz met syn broeders, Tuychden mede dat fa. Walraven dircxs een Groot Vader was van Willem dircxs voorn: woonende nou ter tyd op de stroet met syn broeders, welke Walraven dircxs ook een over Groot Vader was van de voorsz Dirck Walravens nou ter tyd woonen op Coedyck, tuychden voorts als dat saliger Martys Dircxs een over Groote Vader was van de voorsz Jacob Dirksz Matys met syne broederen nou ter tyt woonende op Langedyck, alle van echte bedde, soo waarlyx moste hem getuygen Godt almachtig helpen, ende alle syne hyligen, des 't Oirconde soo hebben wy burgemeesteren voornt 't Zeegel ter saacke der voorsz steede hier beneden aangehangen Op ten IXen dach van November in 't Jaer ons Heeren duysent vyv hondert vyf en vyftich.

 

     Ende nadien wy nae vermelden deese voorsz brieven, en Certificatien onderregt syn, dat die suppliantten in de voorsz Certificatien vermelt met hare kinderen afgecoomen syn van de geslachte van Matys Dircxs, Jan Dircxs, Walraven Dircxs, ende haar Luyder kinderen van ballardyen van de hofsteede van breederoede en genegen synde ter ootmoediger supplicatie van de

 

voorsz 


 50 

B IJ L A A G E N 

 

voorsz supplianten alsoo wy versocht syn hem te willen verleenen brieven van Consirmatie op te brieve by onse Heere ende Vader hem Luyden voorouderen van de maechtaele van: hofsteede van brederoede eertyds verleent en dat wy hen supplianten voor onse magen soude willen kennen ten eynde sy elcx bisonder soude mogen gebruycken alle alsulcke eeren en vryheit en voordeel, als hem luyden uyt saccke van hare geboorte voorsz toecomen soude mogen, hebben daar omme hem supplianten gegunt ende gegeven, gunnen ende geven mits deze onse brieve van Confirmatie op ten brieven van onse Heeren en Vader hem supplianten voorouderen van de maechtalen van de hofsteede van bredenroede hem Luyden geconsenteert, kennende by decsen voorsz deversen supplianten met haeren kinderen gecomen van de swaertzyde van Matys dircxs, Jan Dircxs, Walraven Dircxs, ende hare kinderen, onse maegen te weesen: biddende en begeerende daaromme alle die geene, die sy supplianten deese onse opene brieven van Confirmatie van de maechtalen van de hofsteede van Brederoede toonen sullen, en hooren raet ofte astistentie behoeven mochen, dat sy hen Luyden daar deur behulpich, vorderlyck en geraedich willen weesen om onser wille, dat wy altyt gaerne wederomme verschulden willen in gelycke of meerdere faecke tegen ygelycken, in oirconde van desen soo hebben wy Balthaser van Bredenroede etc. onsen segel aan deesen brieve van Confirmatie selfs aangehangen op ten 20: dach van junio in 't jaer ons heeren duysent vyf hondert seven en vyftigh, en was besegelt met een segel van roode was hangen aan twee steer-

 

ten 


 51

 

B IJ L A A G E N 

 

ten, geheel suyver en claer, en met een leu daar in staande , onder de copie stont gecollationeert mette Origineele brieven van Confirmatie geschreven in franchyn en besegelt met een beneeden vuyt hangen segel als boven, en is daar mede deesen bevonden te accordeeren, by my Arien Gerrits Egmont Openbaer Notaris by den hove van Hollant geatmitteert binnen de steede Alcmaer resideerend 't oorconde myn signature hier onder gestelt, dese 27 Augusty anno XVc t nehentich, was Onderteikent Ægmont Nots publ:  

 

N: 2.  

 

     Compareert voor my Jacob Cornelisz van der Geest notaris publyck by den hove van hollant geadmitteert 't alcmaer resideerende in kennisse van de nagenoemde getuygen, d:Eersame Corn: aelberts Royl, poorder deser steede outomtrent LXXII Jaeren, rechtelyck verdaecht synde omme van der waerheyt getuychenisse te geven ter instantie van maarten Dircxs woonen: tot groet vuyt den naam en van weegen Dirck Jans syn Vader woonende tot hargen in den banne van Schoorel en heeft by waere woorden in plaetse van eede verclaert, getuycht, ende geattesteert, hoe waer is, dat hem getuyge seer wel kennelyck is dat wyle dirck Walravensz soone van Walraven Dircxs gecoomen, en gesproten is, van de hofsteede van bredenroede, en dat d' voorn: dirck Walravensen is geweest Groot vader van des requirants vader Dirck Jansz. van echte bedde, hier vooren meede genoempt, voor redenen van wetenschap seynde hy getuyge dat Dirck Willemsz sus-  

 

 ter


 52

 

B IJ L A A G E N 

 

terling van de voorsz Dirck Jansz getrout is geweest mette suster van hem getuyge genaempt anna alberts, welke voorsz: dirck Willemsz een soons soon was van de voorsz Dirck Walravens 't welk d'voorn Dirck Willemsz syn getuygens swager tot meermaelen vertelt ende verhaelt heeft, dat mede de voorsz: Dirck Jansz met syn maegen synde van de voorsz hofsteede van brederoede afgecoomen, de Jacht gebruykt hebben by  tyde, ende met kennisse van hem getuyge soo tot Schagen als elders, overbodich staen. hy getuyge is 't nood 't geene voorsz staet t allen tyden gestant te doen, en met eede te bevestigen. Aldus gedaen binnen der voorsz steede Alcmaae ten huyze van de attestant ter presentie van Gerrit Cornelisz Vuyl en Jan Dircxs van Bredenroede poorters der Voorsz steede als geloofwaardige getuygen hier toe met myn Notaris versocht en hebben ten Oirconde de minute van deeses in myns Notaris protocolle neven d'attestante Onterteickent op den XXV : februarie anno XVIc seventien. 

 

No. 3. 

 

     Wy Fredrick Jansz schout tot Groet, Tonis Ricwerts en Adriaan Dircxs scheepen aldaar Oorconden eenen yegelyck en Certificeeren met kennisse der waerheid, dat voor ons gecomen ende gecompareert is symon Cornelisz van hargen in den banne van Schoorel out omtrent LXIX Jaren rechtelycken gearr. ende verdaecht synde ome van der waarheit te Getuigen ten versoeke ende instantie van requirant met syne com-

 

so-


 53 

 

B IJ L A A G E N 

 

socys in de voors certificatie genomineert, den welke heeft geseyt, ende met waere woorden verclaert by syne manne waerheyt en syelen salieheyt in plaatse van eede den inhoude van de depositie hier voorenstaende by de E. Corn: albert Ruyl gedaan, nae dat hem getuyge die wel perfectelyck voorgelesen is, waer ende waerachtich te weesen by reedenen van weetenschap dat hy getuyge die parsoonen ende afcoompste daer inne genomineert seer wel gekent heeft overboodich staende hy getuyge is 't noot 't geene voorsz. staet soo wel de depositie van de voorn Cornelis alberts Ruyl als deese gestant te doen ende by eede te stercken. 

 

No. 4. 

 

     Wy Schout ende Scheepenen voornt Certificeeren ten versoecke van de voorsz. requirant by den eet in 't stuck onser offitie gedaan dat Jacob dircxs, Claes Dircxs, Garbrant Dircxs, Arien Dircxs, en allert Dircxs alle buyren binnen Schoorel ende deesen requirant inwoonder binnen Groet alle te samen (van) echte en wettelycken bedde en geheele broeders ende kinderen syn van voorsz Dirck Jansz, by reedenen van weetenschap wy alle samen naebuyren syn, ende soo lange ons gedencken mach altyt geweest hebben, in Oirconde van deesen soo hebben ick Schoot voort ten versoecke van requirant en ter requisitie van myn voorn scheepenen, die selver geen seegel en gebruycken maar deese ten selve versoecke en over haer selven deesen elcx bisonder onterteickent heb-

 

ben

 

D 3


 54 

B IJ L A A G E N 

ben, myn seegel soo over my selven als ten versoecke van de deposant hier beneden aan uytgehangen deese laetste dach februarii XVIc ende seventien, my present als Secretaris en was ondergeteickent by my teunis rickwerts, by my aerien Dircxs, Jssf Cornelis Secretaris de Groede 

No. 5. 

     Wy Cornelis Jansz backer, Taems Aeriensz ende Maerten Cornelis Scheepen tot Sinte Maerten Oorconden eenen ygelycken ende Certificeren voor de gerechte waerheyt dat voor ons in propre parsoon gecoomen en gecompareert is Jan Cornelis Matis van Groenvelt out omtrent LXXVIII Jaren (alhier stond op de kant met deselve hand geschreven) en Willem Claes Sierops onse poorter Out omtrent LXXVIII Jaren, beide rechtelyc verdaecht der waerheyt getuychnis te geven ten rechtelycken versoecke van Maerten Dircxs van bredenroede naer 3 Christelycke afvraginge soo hebben sy te saemen, ende elx bisonder getuycht ende geaffirmeert met reedenen van wetenschap waer ende waerachtich te weesen als dat dirck Jansz van Brederoede van den stroet sa. Vader (was) van de Requirant, dien wy van synder Jonckheyt aen wel hebben gekent, overmits wy nagebuyren hebben geweest, die welcke die vrye Jacht van 't jaegen van den jaere xoc Lxiiii altyt heeft gebruyckt tot syn overlyden toe sonder opspreek ende wederseggen van iemant. verclaeren vorder dat den voorn: Maerten Dircxs

van


 55

B IJ L A A G E N 

van brederoede mede de Jacht van t jaegen heeft gebruyckt soo by de tyden van synen Zaligen Vader ende ook nae zyn dood tot nu toe sonder wedersegging ende opsprek van iemant, Verclaeren vorder dat het ons wel kennelyck is, dat hy Maarten Dircxs met synen Vader syn van den huyse en geslachte van brederoede, alle 't gunst voorsz verclaeren Wy die gerechte waerheyt te weesen ende is ten Oorconde deese by ons scheepenen geteickent, en met onse gemeene stads segel bevestigt op den XI dage april anno XVIC acht en twintich in kennis van my Secretaris en was ondergeteeckent Cornelisz Jans, Maerten Cornelisz, Taems aeriensz, beseegelt met een opgedruckt Segel in Groen was E. wybrantssz, met eenige trecken. (hier onder volgde ter halver blad) naer gedaen Collatie jegens de Copien vooren gementioneert etc de principaele Certificatie van Scheepenen van St Maerten verleden is deesen daar mede accordeerende bevonden den 23 Juny Anó 1648. by my Gerrit Reyers notaris publyck te Schoorel resideeren: ten Oirconde geteickent (en was Getekent) G. Regertss tot Schoorel nots publ. 1648. (onderstond) Na gedane Collatie is deze met de voorsz Copien (staende alle agter den anderen als hier boven, en hebbende een kleyn Zegel van 2 stuivs daar aan gehegt en omgeslaegen) woordelyk en meest Letterlyk bevonden te accordeeren dezen 28 august. 1765. by my binnen Alkmaar resideerende, (was get:)
H.V. Daverveldt Nots publ. 1765.

Na

D 4


 56

B IJ L A A G E N

     Na gedaane Collatie is deze met zeekere geauthentiseerde Copiæ Copia van woord tot woord bevonden te accordeeren op den 15en Juny 1772 by my binnen de stad Alkmaar resideerende

(was get.)                                                                                    H. R Y S E R.

                                                                                                     Notaris

 


  57

B IJ L A A G E N


H

 

Geslachtlijst, der tegenwoordige Brederoden, wonende omtrent Alkmaar, beginnende met Walraven van Brederode, die door Walraven, zeventienden (*) Heer van Brederode, en zynen Zoon Balthazar, erkend is te zyn voorgesproten uit den Huize van Brederode; en loopende tot op dezen tyd.


 

      (*) Deze Walraven, wordt door sommigen voor den zestienden, en door anderen voor den achtienden Heer van Brederode gehouden.


 59

B IJ L A A G E N


Dirk Jansz. van Brederode heeft verwekt


 

Gerrit Allertsz. van Brederode heeft verwekt
 

Jan Gerritsz. van Brederode, wonende te Colhorn

Hendrik Gerritsz. van Brederode, wonende op de Kwelder

Maerten Gerritsz. van Brederode, die te Warmonhuisen woont

Pieter Gerritsz. van Brederode, die onder Alkmaar woont
                          Hij kwam, ten jaare 1765, in groote moeilijkheden wegens
                          het oefenen van de Jacht met een langen hond bij Heijloo.
                          De Heeren Meesterknaapen van Holland en Westfriesland
                          verwezen hem, bij vonnis van den 17 Meij 1769, in eenige
                          geldboeten, met verbeurverklaringe van den hond, om dat
                          hij niet voldaan hadt aan het
12 artikel van 't Plakaat en
                          ordonnantie op de Houtvesterije en Jacht in Holland van
                          den 3 Aug. 1750, maar "
Verklaaren niet te min den gegij-
                          selde en geciteerde voor het toekomende gequalificeert,
                          tot de exërcitie van de Jagt in de Houtvesterije van Hollandt
                          en Westfrieslandt".

Klaes Gerritsz. van Brederode, wonende in de Zijpe

Symen Gerritsz. van Brederode, wonende bij de Helder.

 

Copyright © 2016-2017 Rob Hubert, Alle rechten voorbehouden.
Joomla templates by a4joomla